A Study on Entrepreneurial Interests of Level Two Students

Authors

  • Suganthi Diana Asiravatham Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  • Nor Aishah Buang Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  • Norasmah Othman Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.51983/ajms-2022.11.1.3082

Keywords:

Teacher Attitudes, Entrepreneurial Value Application Skills, Second-Level Students, Design and Technology

Abstract

The attitudes and skills in applying entrepreneurial values by Design and Technology (RBT) teachers are very important in attracting students’ entrepreneurial interests. This study was conducted to examine the entrepreneurial interests of level two students towards the implementation of entrepreneurship teaching and learning by RBT teachers based on two elements, namely attitudes and skills in the application of entrepreneurial values. The research design is descriptive, while the research method is quantitative, and data were analyzed using SPSS 26.0 software. The sample of this study was selected using the simple random sampling technique. A total of 86 teachers who teach RBT subjects and 59 level two primary school students were selected. The researchers used a questionnaire instrument to collect the data in this study. Descriptive analysis was used to identify the attitudes and skills in applying entrepreneurial values among teachers who teach entrepreneurship topics in RBT subjects towards the entrepreneurial interests of level two students as well as to identify the entrepreneurial interests of the level two students. Correlation analysis was also used to identify the relationship of teachers’ attitudes and skills in applying entrepreneurial values with the level two students’ entrepreneurial interests. The results of this study can give a true picture of the entrepreneurial interests of level two students along with the attitudes and skills in applying entrepreneurial values among primary school teachers in the district of Rompin, Pahang. The findings show that students’ entrepreneurial interests in the implementation of entrepreneurship teaching and learning are at a high level with a mean score of 4.77, followed by the mean scores of 4.83 and 4.69 for teachers’ attitudes and teachers’ entrepreneurial value application skills, respectively. The researchers propose that further studies diversify the research instrument by using in-depth interviews or focus groups with teachers to obtain students’ views and perceptions of entrepreneurial interests.

References

Ab. Aziz, Y. (2003). Prinsip keusahawanan. Petaling Jaya: Prentice Hall Publisher.

Abdullah, M. Y. Y, Azizee, A. dan Laila, M. (2021). Keberkesanan Program Carnival Minggu Usahawanan (KMU) Terhadap Ciri-Ciri Kompetensi Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan, Politeknik Mukah Sarawak, Digest Penyelidikan, Politeknik Mukah Sarawak, Edisi, 1.

Abu Bakar, R. (2007). Kesedaran Pelajar PLTV Dalam Menceburi Keusahawanan: Tinjauan Terhadap Pelajar Di Pusat Latihan Giat Mara Daerah Batu Pahat. Jurnal Pendidikan University Tun Hussein Onn Malaysia.

Ahmad, M. Z. (2014). Kesan penggunaan koswer terhadap tahap pencapaian pelajar berdasarkan gaya kognitif field independence-dependence, 15-18.

Ali, N. B. (2017). Tahap Kesediaan Guru Pelatih Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Reka Cipta, 14-16.

Allen, K. R. (2003). Launching New Ventures: An Entrepreneurial Approach (3rd Edition). US: Houghton Mifflin Company

Azalida, N. A. (2018). Kesediaan Guru Sains Sekolah Rendah Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Abad KE-21, 14-16.

Azmi, N. H. (2015). Potensi Keusahawanan Dan Ciri-Ciri Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Proceedings of the 2nd. International Conference on Arts, Social Sciences & Technology, Penang, Malaysia, 3rd. – 5th. March 2012, 8-9.

Bakar, R. Z. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelajar Tahun Akhir Terhadap Bidang Keusahawanan Di UTM, Universiti Teknologi Malaysia, 9-10.

Bakari, H. M., Hatta, & Mohamad. (2007). Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Besut, Terengganu. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institute Perguruan, 57(2), Batu Lintang.

Bohari, Y. B. (2017). Kesediaan Untuk Menceburi Bidang Keusahawanan Di Kalangan Pelajar-Pelajar Bumiputera Tingkatan Empat Di Tiga Buah Sekolah Sekitar Skudai, Johor, Universiti Teknologi Malaysia, 12-13.

Buang, R. A. (2018). Kompetensi Keusahawanan Sebagai Mediator Kesediaan Penerapan Elemen Keusahawanan dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG). Jurnal Pendidikan Malaysia SI, 1(1), 123-130. DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.03-13: 7-8.

Cathrine, S. B. (2019). Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Guru Bukan Pengkhususan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 64-71.

Eriniwati Aliza Binti Miaat. (2014). Faktor Yang Mendorong Kecenderungan Pelajar Kolej Vokasional Ke Arah Bidang Keusahawanan. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Faizal, N. A. (2017). Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Kompetensi Pengajar TVET Terhadap Pengajaran Teknikal Berdasarkan Pendekatan Model RASCH. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 8-9.

Iklima, M. T. (2020, June). Persepsi Pelajar Terhadap Pendidikan Keusahawanan: Kajian Terhadap Pelajar Program Keusahawanan. 4th International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology (4th ICSHT 2020), 6-8.

Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2008). The nature and importance of entrepreneurship. In Entrepreneurship (7th ed.), 5-20. New York, NY: McGrawHill/Irwin.

Halim, L., Buang, N. A. & Mohd Salleh, K. (2003). Projek Arus Perdana 11 API/2000: Fakulti Pendidikan UKM.

Iklima, M. T. (2020, June). Persepsi Pelajar Terhadap Pendidikan Keusahawanan: Kajian Terhadap Pelajar Program Keusahawanan. 4th International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology (4th ICSHT 2020, 6-8.

Jaggil, M. S. (2018). Pengaruh Kesediaan Guru Terhadap Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6-22.

Jamaludin, J. B. (2014). Kesediaan Guru Kolej Vokasional Dalam Pengajaran Amali Teknologi Elektronik Di Negeri Pahang, 45-47.

Johari, F. M. (2016). Amalan Pengajaran Berasaskan Model Slavin di IPG Kampus Keningau, Sabah, 12-14.

Khalil, K., (2003). Keusahawanan Sebagai Kerjaya. Kuala Lumpur.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.

Lope Pihie, Z, A., & Elias, H., (2000). Pengajran Dan Pembelajaran Perdagangan, Keusahawanan Dan Ekonomi Asas, Serdang, Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Maimun, A. L. & Roslan, A. (2005). Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam Di Brunei Darussalam, Jurnal Pendidikan, 30, 141-150.

Mohd Bokhari, I., (2006, November). Penerangan Nilai-Nilai Keusahawanan Melalui Mata Pelajaran Vokasional (MPV). Fakulti Perniagaan & Ekonomi: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad, N. K. (2017). Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah. International Journal of Education and Training (InjET), 3(2), 6-9.

Mohamad, N. K. (2019). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah. Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid, 16, 17-19.

Mohammad, K. A. (2015). Tahap Pengetahuan dan Minat Pelajar Universiti Malaysia Perlis Terhadap Bidang Keusahawanan. Satu Tinjauan ke Arah Pembentukan Teknousahawan, 11-12.

Mohd, A. K. (2018). Teori Dalam Penyelidikan Media: Analisis Tahun 2002 Hingga 2012, 13(1), 18-20.

Mohd, M. F. (2019). Sikap Guru Terhadap Perubahan dalam Sekolah di Malaysia, 8-9.

Mohd, M. I. (2020). Pengesahan Instrumen Soal Selidik Kepimpinan Distributif Menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 14.

Muhammad, A. A. (2021). Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 211- 221.

Muhammad, M. H. (2021). Tahap Pelaksanaan PDP Subjek Kemahiran Hidup Terhadap Murid Berkeperluan Khas Bermasalah Pembelajaran Di PPKI Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 9-10.

Muhammad, N. A. (2020). Faktor Pendorong Pelajar UTHM Dalam Bidang Keusahawanan. Kajian Kes di Malaysia, 10-11.

Mutalib, S. B. (2013). Tinjauan Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Journal of Techno-Social (JTS), 11-13.

Nancy, Z. M. (2017). Sikap, Minat Dan Motivasi Murid Melanau Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kedua. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature Jilid 8(47-58), 11-12.

Nasri, Z. S. (2020). Cabaran Pelaksanaan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 45(1), 51-59, DOI: http://dx.doi.org/10.17576/JPEN-2020-45.01SI-07, 8-9.

Noor, L. K. (2014). Hubungan Antara Sikap, Minat, Pengajaran Guru Dan Pengaruh Rakan Sebaya Terhadap Pencapaian Matematil Tambahan Tingkatan 4. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 10-11.

Nordin, O., (2006). Persepsi Pelajar Tingkata Empat Di Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Terhadap Amalan Keselamatan Di Bengkel Automotif.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw Hill Company.

Nurul, S. M. (2017). Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Melaksanakan Mata Pelajaran Asas Tanaman. Jurnal Ortopedagogia, 4 Nomor 1 Juli, 66-71.

Pella, S. (2015). Pedagogical Reasoning and Action: Affordances of Practice-Based Teacher Professional Development. Teacher Education Quarterly, (Summer), 81-102.

Rafidah, (2016). Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Perniagaan Dan Keusahawanan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Daerah Batu Pahat Dari Persepsi Murid.

Rafiee, H. T. (2020). Analisis keperluan kebolehgunaan aplikasi mudah alih terhadap sikap, minat dan pengetahuan asas matematik tahun 4. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 6-7.

Rayner, T. C. (2020). Peningkatan Pencapaian dalam Pecahan: Kerangka Konseptual untuk Pembelajaran Berasaskan Permainan Digital Menggunakan Minecraft. Journal of ICT in Education (JICTIE) ISSN 2289-7844, 39-53.

Siti, Z. H. (2018). Kesediaan, Penerimaan Dan Pengoperasian Guru Reka Bentuk dan Kesediaan, Penerimaan Dan Pengoperasian Guru Reka Bentuk dan. Siti Nor Aisah Moktar et al./ Sains Humanika 10, 3-3, 89-94.

Suzlina, J. B. (2016, November). Tahap Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Sekolah Menengah Terhadap Penggunaan WEB 2.0 Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 6(2), 33-43.

Syazwani Yahaya & Iklima Husna Abdul Rahim. (2015). Hubungan Antara Faktor Latar Belakang Pekerjaan Ibu Bapa Terhadap Minat Keusahawanan Pelajar MRSM.

Syed, M. M. (2019). Strategi penerapan kemahiran abad ke-21 dalam latihan guru prasekolah. Southeast Asia Early Childhood Journal, 8(1), 9-10.

Taha, N. B. (2014). Stres Guru Yang Mengajar Subjek Reka Bentuk Dan Teknologi (RBT) Di Sekolah Rendah Di Kuantan, 42-43.

Tajularipin Sulaiman, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, & Suriati Sulaiman. (2015). Curriculum Change in English Language Curriculum Advocates Higher Order Thinking Skills and Standards-Based Assessments in Malaysian Primary Schools. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 494-500. Retrieved from https://doi.org/10. 5901/mjss.2015.v6n2p494

Tuah, A. B., (2007). Sistem Pentaksiran Kebangsaan – Pelengkap Kurikulum Dalm Pembetukan Model Insan Gembilan. Persidangan Kurikulum Kebangsaan 2007 (Tlm 43-53). Negeri Sembilan: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Wiersma, W. (2000). Research Methods In Education: An Introduction, Boston : Allyn And Bacon

Yunos, M. (2015). Hubungan SIkap Dan Persepsi Murid Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu Dengan Kemahiran AdabKE-21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ), 22-30.

Zunaini, N. O. (2019). Trail Personaliti, Iklim Sekolah Dan Minat Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar SMK. International Journal of Entrepreneurship and Management Practices, 14-15.

Downloads

Published

25-04-2022

How to Cite

Asiravatham, S. D., Buang, N. A., & Othman, N. (2022). A Study on Entrepreneurial Interests of Level Two Students . Asian Journal of Managerial Science, 11(1), 1–7. https://doi.org/10.51983/ajms-2022.11.1.3082